Generalforsamling

Hold dig orienteret om kommende generalforsamlinger i Ørsted Insurance A/S

Ordinær generalforsamling 2018

Den 30. april 2018 kl. 10 afholdtes ordinær generalforsamling i Ørsted Insurance A/S, CVR-nr. 28330766, på Ørsteds adresse, Nesa Allé 1, 2820 Gentofte.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om décharge for bestyrelse og direktion
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller underskud i henhold til den godkendte årsrapport
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og fastsættelse af bestyrelsens honorar
7. Valg af revisor
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Ulrik Jarlov, der konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, samt at indkaldelse til generalforsamlingen med aktionærens samtykke var udsendt senere end 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, jf. selskabslovens §76, således at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Dirigenten henviste til ledelsesberetningen i årsrapporten.

Beretningen blev taget til efterretning.

3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Årsrapporten for regnskabsåret 2017 blev forelagt.

Resultatopgørelsen udviser et underskud efter skat på t.kr. 52.115, som bestyrelsen foreslog overført til næste regnskabsår.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten for selskabet.

4. Beslutning om décharge for bestyrelse og direktion

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at meddele bestyrelse og direktion décharge.

5. Beslutning om anvendelse af overskud eller underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag, jf. pkt. 3.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og fastsættelse af bestyrelsens honorar

Følgende medlemmer afgik i henhold til vedtægternes bestemmelse herom, og var af bestyrelsen foreslået genvalgt:

Allan Bødskov Andersen (afgik og foresloges genvalgt som bestyrelsesformand),
Jeppe Hoff Nielsen (afgik og foresloges genvalgt som bestyrelsesnæstformand), og
Gert Olander (afgik og foresloges genvalgt), og
Anders Zoëga Hansen (afgik og foresloges genvalgt).

Aktionæren havde forud for generalforsamlingen besluttet at fravige bestemmelsen iselskabslovens § 120 stk. 3 om oplysning om de opstillede personers ledelseshverv.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag til bestyrelsesmedlemmer.

Efter forslag fra bestyrelsen besluttede generalforsamlingen, at der ydes et honorar på kr. 50.000 til eksterne, generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer..

7. Valg af revisor

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at vælge:

Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (genvalg)
CVR-nr. 33 77 12 31
Strandvejen 44
2900 Hellerup

som selskabets revisor.

8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Der forelå intet til behandling under dette punkt.
ooo0ooo

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent
_________________________________
Ulrik Jarlov